reede, 28. mai 2010

Uudiseid Leinalt ja Mariannelt

Meil on rõõm teatada, et esmaspäeval, 7. juuni kell 17.30 – 19.30 toimub Hobipunkti kontoris, aadressil Kadaka tee 44 polümeersavi õppetuba:

Ruumilised FIMO-mustrid ehk MICA SHIFT 1

Kursus on mõeldud kõigile, kes seda maagilist tehnikat tundma tahavad õppida – alustame algusest ning teeme esimesed sammud Mica Shift (Chatoyant) tehnika tundmaõppimiseks.

Kursus on jõukohane ka neile, kes polümeersaviga pikemat sinasõprust pidanud pole.

Õppetoa hind on 190 EEK. Hind sisaldab tehnika õppimiseks vajalikus koguses polümeersavi ja vahendite kasutamist ning kirjalikku õppematerjali.

Põhjalikuma info leiab meie PÄEVIKUST ning töötuppa registreerida saab Hobipunkti kodulehel.

***

Kes veel märganud pole - meie koduleheküljel on nüüd taaskasutamise teemalehekülg TARBETUST TARVILIKUKS*, mis koondab samm-sammult endasse erinevaid põhjalikke ja praktilisi tööjuhendeid ning nutikaid ideid loovaks taaskasutuseks.

Lehekülje leiab aadressilt: http://craftwerk.ee/tarbetusttarvilikuks

***

Samuti kustume kõiki liituma kotitegemise ühisüritusega RAAMIST VÄLJAS – kes ise kaasa lüüa ei soovi, võib imetleda osalejate poolt loodud ainulaadseid meistriteoseid ürituse galeriides. Aastal 2011 sünnib valminud töödest ka kureeritud näitus.

http://craftwerk.ee/raamist-valjas


Mõnusat ja loomingulist suveootust soovides,

Leina Neima ja Marianne S
Craftwerk.ee

*Projekti „Tarbetust tarvilikuks – nutikalt ja loovalt“ toetab Vabaühenduste fond. Vabaühenduste fond on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond.

esmaspäev, 24. mai 2010

Kuusalu aleviku arengukava küsitluse kokkuvõte

Ajavahemikul 15.aprillist 15.maini toimus rahvaküsitlus seoses Kuusalu aleviku arengukava koostamisega. Küsitluse eesmärgiks oli Kuusalu alevikus ja selle lähiümbruses elavate inimeste arvamuse teadasaamine, kuidas aleviku elu paremaks muuta. Küsitluse toimumisest teavitati inimesi ajalehes „Sõnumitooja“, Kuusalu valla kodulehel ning blogis „Koostegemise rõõm“. Lisaks saadeti informatsiooni küsitluse toimumise kohta kogukonna meililistidesse ning ankeete jagati küsitluse läbiviijate poolt inimestele 1.mail toimunud Kuusalu kihelkonna Mailaadal. Ankeete oli võimalik täita paberkandjal ja elektrooniliselt. Paberkandjal ankeedid toimetati Kuusalu aleviku kortermajade ning individuaalmajade postkastidesse. Ankeetide tagasisaamiseks olid paigaldatud Kuusalu aleviku erinevate asutuste ja ettevõtete juurde ajutised postkastid. Meili teel saadeti laiali veebiankeedi aadress. Ankeedis oli esitatud 21 küsimust, millest osad olid valikvastustega ning osad vabatekstina kirjutatavad. Paljude küsimuste juurde said vastajad lisada omapoolseid kommentaare. Arengukava koostamise algatasid SA Kuusalu Almakeskus, MTÜ Ida-Harjumaa Invaühing ning MTÜ Kuusalu Valla Külade Ühing. Küsimused valmistati ette arengukava koostamise algatusgrupi liikmete poolt, kelle tööd koordineerib projektijuhina Raul Valgiste.

Küsitlusankeedile vastas kokku 236 inimest, kellest 53% elas Kuusalu alevikus, 42% Kuusalu vallas ning 5% mujal. Pisut üle poole vastuseid saadi elektrooniliselt. Vanuseliselt olid kõige aktiivsemad vastajad 21-40 aastased, nende osakaal vastajate hulgas oli 44%. Veerand vastajatest oli 41-60 aastased ning veerand üle 60 aasta vanad. Alla 20 aastaseid vastajaid oli 4%. Vastajatest 42% elas kortermajades ning 58% individuaalelamutes. Kolmandik vastajatest oli elanud Kuusalus kuni 10 aastat, teine kolmandik 11 kuni 30 aastat ning kolmas kolmandik üle 30 aasta. Kuusalu alevik oli valitud elukohaks valdavalt selle pärast, et meeldis selle linnalähedus ja rahulik ümbrus. Samuti olid paljudele määravaks perekondlikud sidemed, töökoht ning hästi väljaehitatud infrastruktuur. Kaks kolmandikku vastajatest olid veendunud, et soovivad oma tuleviku siduda Kuusalu alevikuga. Ülejäänud polnud selles kindlad, seda valdavalt põhjusel, et nad olid rahul oma elukohaga Kuusalu aleviku lähiümbruses. Vaid üks vastajatest andis alevikule negatiivse hinnangu ning nimetas seda väljasurevaks depressiivseks asulaks. 33% vastajatest töötas Tallinnas, 22% Kuusalu vallas, 18% Kuusalu alevikus ning 8% mujal Eestis. Ülejäänud 19% olid pensionärid, õpilased või kodused. Kaks vastajat märkis ennast töötuks.

Küsimusele, millistest teenindusasutustest ja muudest avaliku kasutusega objektidest tunned Kuusalus puudust vastas 213 inimest alljärgnevalt. Üle poole vastanutest ehk 126 inimest tundis puudust pangast. 76 vastanut soovis näha Kuusalus avalikku WC-d. Arvukuselt kolmandana ehk 66 vastanu poolt toodi esile vajadus korraliku kohviku järele. 37 inimest läheks Kuusalus meelsasti kinno. 23 inimest soovis suuremat päeva- ja sotsiaalkeskusest. 12 tundis puudust kingsepast ja 8 inimest arvas, et Kuusalus peaks olema suurem ärikeskus ning rohkem kauplusi. Veel nähti Kuusalus vajadust võtmevalmistaja, piltniku, bowlinguraja, turu ja keemilise puhastuse vastuvõtupunkti järele. Oli ka vastajaid, kes arvasid, et Kuusalus on kõik vajalik juba olemas. Küsimusele aleviku sümboolika ehk lipu, laulu või logo vajalikkusest vastas toetavalt 43% ja selle vajadust ei näinud 57% vastanutest. Aleviku välisilmega olid tingimusteta rahul 65% vastanutest ja 29% olid valdavalt rahul, kuid tegid ka omapoolseid ettepanekuid. Sooviti näha rohkem lillepeenraid, istepinke ja kergliiklusteid. Üks vastanutest soovitas alevikku sissesõidule paigaldada sildi „Tere tulemast“, mis looks tulijatele oodatu tunde ja hea meeleolu. Mitmed inimesed kiitsid aleviku välisilmet, mis on nägus ja hoolitsetud. Vaid 5% vastanutest polnud aleviku välisilmega rahul.
Vastajatel paluti eraldi hinnata kahtekümmend erinevat aleviku eluvaldkonda viie-palli süsteemis, kus number „5“ tähendas hinnangut „väga hea“ ja number „1“ hinnangut „mitterahuldav“. Üldiselt võib öelda, et inimesed on peamiste eluvaldkondadega Kuusalu alevikus rahul, sest kõigi kahekümne keskmiseks hindeks tuli 3,7 ehk pigem „hea“. Kõige kõrgema keskmise hinde pälvis rahulolu sportimisvõimalustega (4,7). Sellele järgnesid rahulolu kooliga (4,3), raamatukoguga (4,1), suunaviitadega tänavatel ja ühiskondlikel hoonetel (3,9) ning lasteaiaga (3,9). Kõige vähem oldi rahul arstiabi teenuse ja teede olukorraga (mõlemad 3,1). Neile järgnesid rahulolu turvalisuse ja korrakaitsega (3,2), joogivee kvaliteediga (3,4), päevakeskuse ning bussiliiklusega (mõlemad 3,5).
Küsimusele „millised on Sinu arvates Kuusalu kolm kõige tugevamat külge?“ vastas 174 inimest. Kõige rohkem toodi vastustes esile lähedust ja head ühendust pealinnaga. Kuusalus on paljude arvates kaunis loodus ja rahulik elukeskkond. Paljud vastanutest kiitsid väga häid sportimisvõimalusi ning tugevat keskkooli. Mitmed leidsid, et kõik eluks vajalik on käe-jala ulatuses olemas. Esile toodi ka rekonstrueeritud lasteaeda, head infrastruktuuri ja aktiivseid ning teotahtelisi elanikke.
Kolme kõige nõrgema külje küsimusele vastates toodi enim esile lasteaiakohtade puudus. Samuti nimetati vajadust aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni väljaehitamiseks. Sooviti kaasaegset pensionäride ja puuetega inimeste päevakeskust. Tunti puudust avalikust WC-st ja pangast. Kurdeti sihituna hulkuvate noorte ja koerte üle. Mainimist leidsid muuhulgas ka loomade väljaheited, joodikud, suitsetajad, kõrged kõnnitee äärekivid ja sigala hais.
46% vastanute arvates iseloomustab Kuusalu aleviku elanikke „omakandi tunne“. 42% ei osanud selles osas arvamust avaldada ning 12% arvates omakandi tunne puudub. Kolmandik vastanutest on valmis külaliikumisele ja ürituste korraldamisele ka ise aktiivselt kaasa lööma. Pooled olid selles osas kahevahel ning vaid 12% soovisid jääda kõrvale. Samamoodi oldi valmis tulema vajadusel valima alevikuvanemat ja alevikukogu. Vaid 13% vastanutest ei soovinud selles osas kaasa lüüa.
Enim erinevaid vastuseid tuli küsimusele „milliseid vabaaja veetmise võimalusi võiks Kuusalus olla?“. Pakuti, et rahvamaja võiks rohkem kasutada. Korraldada temaatilisi kokkusaamisi ja klubiõhtuid, eeskätt noortele ja keskealistele. Soovitati kutsuda kohale kinobuss ja organiseerida rohkem ühiseid üritusi peredele. Samuti esitati idee vabaõhu jõusaali tegemiseks. Oli ka vastajaid, kes soovisid Kuusallu keeglit, jäähalli või lasketiiru. Mitmed vastasid, et vabaaja veetmise võimalusi on piisavalt ja kes tahab, see leiab tegevust küllaga.
Küsimusele „milliseid üritused võiksid Kuusalu alevikus toimuda?“ vastas 103 inimest. Valdavalt oldi rahul juba regulaarselt toimuvate ürituste Mailaada ja Lauritsapäevaga ning kiideti ürituste läbiviijaid. Võrreldes teistega toodi enim veel esile huvi jaanitule ja spordivõistluste vastu. Viimase osas sooviti näiteks orienteerumist, jalgpalli, motokrossi ja perespordipäevi. Mitmed inimesed tundsid puudust vabaõhukontsertidest ja teatrietendustest. Tehti ettepanek taastada valla aasta memme-taadi valimised. Kuid samuti viia läbi rohevahetust, naabripäeva, teabepäevi erinevatel teemadel ning kaunima jõulumaja valimist. Nädal ennem iga-aastast Mailaata soovitati teha heakorrapäev ning samuti laupäevakuid näiteks mõne vana hoone lammutamiseks. Üks vastajatest oli valmis koguni korraldama klubiüritust „õpi tundma poliitikat“. Sooviti korraldada üritusi seoses Kuusalu kirikuga. Näiteks kauplemine kiriku hoovis värske juur- ja puuviljaga. Taastada kiriku juures lasipuud ning kiriku ja Kiiu torni vahele panna käima hobutakso.
Eelviimane küsimus oli selle kohta, millistest allikatest on vastajad saanud informatsiooni Kuusalu alevikku puudutavate teemade kohta. Valida võis sedakorda ka mitu vastusevarianti. Enim inimesi ehk kolmandik tõi esile informatsiooni saamise ajalehest „Sõnumitooja“. Sellele järgnes teabe saamine elanikega vahetu suhtlemise kaudu. Viiendik vastajatest tõi esile Kuusalu valla kodulehe ning 14% ulatuses otsitakse teavet alevikus paiknevatelt infotahvlitelt. Viimase küsimusega uuriti, mida ootaksid inimesed Kuusalu aleviku kodulehelt. Kõige rohkem ja peaaegu võrdselt oodati informatsiooni seltsielu ja bussiliikluse kohta, mõlemad 24% vastustest. Neile järgnesid ostan-müün-vahetan teave 21%-ga , kaupluste lahtioleku aegade info 14%-ga ning „kes pakub linna küüti“ teated 13%-ga. Lisaks tunti huvi veel ka töökohtade ja lapsehoiuteenuse vastu. Oli ka vastajaid, kes arvasid valla kodulehe või ajaleht „Sõnumitooja“ olevat piisava informatsiooni saamiseks.
Lõpetuseks võib öelda, et valdavalt olid inimesed postiivselt meelestatud ning rahul olemasolevaga. Samas tulid välja mitmed kitsaskohad ja arvukalt ettepanekuid, mida Kuusalu aleviku arengukava koostamisel saab edaspidi arvesse võtta. Kogu küsitluse tulemused on detailsemalt avaldatud internetis aadressil: http://www.connect.ee/surveys/results/209331371/ . Tänan arengukava koostamise algatusgrupi nimel kõiki ankeedile vastanuid ning samuti vabatahtlikke abilisi küsitluse läbiviimisel. Ootame samavõrd aktiivset osavõttu arengukava koostamise töörühmadest, mis alustavad kooskäimist juunikuus.

Raul Valgiste
Arengukava koostamise projektijuht
Kuusalus, 23.05.2010.a.

pühapäev, 23. mai 2010

Juminda rand, maalijad, õlivärvid, pastellid......

22.mai, kell 10.40. Juminda küla RMK telkimisplats. Sääski tapvalt palju ja kui suured veel. Paigal seista pole võimalik.

Selline oli olukord laupäeval kui maalijad olid kogunenud Jumnnda külla, et üks merevaatega maal valmis teha. Väikese arutelu käigus ja tibakese otismise käigus leidsid maalijad siiski vähem sääskede söögilaua moodi kohakese. Kordoni juurest otse merekaldale jääva ranna.

Meie ajaveebi ja Helena reklaamkampaania peale tuli kohale 6 inimest, ehk siis kui juhendaja Zair poleks oma juhendatavaid kaasa võtnud oleks seekordne üritus ära jäänud. Aga kõik laabus hästi, Zairil ka huvilised kaasas ja kokku sai kenake hulk maalijaid. Muidugi ei suutnud, mina, viimase vindipeal rase seekord end niipalju kokku võtta, et osaleda ja süda tilkus verd ja hing oli kohe haige. On siiamaani. Pole hullu teen selle kindlasti tagasi. Kunagi.

Juhendaja Zair maalitarkust jagamas

Nagu paljud teavad siis maalimisega on selline lugu, et seda ei õpi ühe korraga ära ja pool päeva pinstlite ja kriitidega ei tee meist veel kedagi oskajaks. Aga alustuseks ja huvi tekitamiseks peaks sellest piisama. Ja muidugi ei saa ma mainimata jätta, et maalimine nõuab pühendumist ja enese argipäevast välja lülitamist. Ja aega, rahulikku aega. Nagu keraamika - kes käinud see teab.

Milline idüll - maalijad rannal
Siinkohal tänan mina Zairi, kes tuli ja juhendas ja jagas maalitarkust. Tänud Sulle!

reede, 21. mai 2010

Valla lehel 2010 aasta ürituste kalender!!

Hea uudis valla lehelt.
Nimelt on seal üleval Kuusalu valla 2010 aasta ürituste kalender (see millest meie ajaveebis juttugi olnud, et peaks selline asi olema ja saaks hea ülevaate, mis vallas pikema aja peale toimub). Ja saab ka jooksvalt sinna infot saata ja ma saan aru, et seda siis täiendatakse vastavalt vajadusele.

Vaata http://www.kuusalu.ee//file_storage/2318/204114

pühapäev, 16. mai 2010

O.T.Tis on häid uudiseid

O.T.Tis on häid uudiseid, mida kohe peab reklaamima. Sest kui me kohalike tootjiad ei eelista saavadki suured kaubandusketid ja poed meile nn mütsi pähe tõmmata! Aga seda ei saa me ju lasta juhtuda!!

Sel nädalal on meil tõeliselt hea uudis - piimamees Rein on koorevõi müüki toonud. Pool kilo mõnusat kodust koorevõid maksab 45 krooni. Piim ja kohupiim on tal muidugi ka igal reedel kaasas.
Piim on kirjas tellimislehel, või ja kohupiim veel mitte. Tulge vaatama ja ostma!

Asteplaju Madis tuleb ise oma mahlakontsentraatidega kohale ka järgmisel reedel.

Kaarli talu kauba saab kätte kiiremini kui varem - esmaspäeval tellid, reedel on kaup käes.

Kartul, peet, porgand on samuti saadaval. Rääkimata koduleivast- kodusaist!

Uueks kohaks pastoraadi õu (Alma keskuse juures), aeg kell 18.30-19.30 ja päev reede!

Tellimislehed leiad kodulehelt - http://kuusaluott.weebly.com/tellimine.html. Täidetult oodatakse neid tagasi esmaspäeval kella 18-ks.

Räägi naabritele, sõpradele ja tuttavatele O.T.Tist

kolmapäev, 12. mai 2010

Maali õpituba tuleb siiski!!!

Vaatamata kommunikatsioonilistele raskustele on siiski nüüd kõik selge.
Nimelt 22.mai Juminda külas (mere ääres) toimub MAALILAAGER (MAALIÕPITUBA - kuidas keegi seda nimetada tahab) algusega kell 11.00

Juhendajaks 35 aastase õpetaja kogemusega maali õpetaja Zair. Zairi kohta leiad rohkem infot http://www.kultuur.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=101

Endal tuleb kaasa võtta töövahendid, kas siis pastell või õlivärvid.
Algajatele või siis neile, kes vähe maalinud soovitaks alustada ikka pastellkriitidega (neid on saada kunstitarvete poest, ei ole kallid ja jäävad ootama teie laste maalilaagreid - kasulik investeering kindlasti, pastelli paberit, soovitatavalt toonitud). Hea koht ostuks on Kuku klubi kõrval Vabaduse väljakul asuv kunstitarvete pood, vajaliku leiab ka http://www.vunder.ee/shop/index.php?id=1382. Ja kindlasti alus, millele paber kleeplindiga kinnitada (nt vineerist). Õlivärvide puhul lõuned - neid on müüa isegi Novaluxis.

Juhendaja tasu 125 krooni, see tuleb tasuda kohapeal.
Osalemisest andke mulle teada e-posti aadressil kerli.kostritski@mail.ee 19.maiks.

Ja veel - O.T.Ti Aivet teate te kõik - kui teil on Aivele tellimusi - kodune leib, väga hea kodune sai siis saate teha tellimuse ja laupäeval 22.mai kätte - nn otse ahjust vaata lähemalt http://mae-tooma.weebly.com/

Ahjaa üks oluline asi veel - õues läheb kõht tühjaks, on kaks võimalust kas võtate ise pikniku kraami kaasa või tellite Aivelt pikniku korvi kamba peale - Aive kontakti leiate eelpool toodud kodulehelt!

Maijooksule!!

Kuna meil siin vaikus majas ja käsitöö teemadel teemasid pelae ei tule, siis jätkan reklaamimist. Ja kui teile tundub, et on mõni hea uudis või üritus või veel midagi mida teistega jagada, siis pange üles (või saatke mulle e-postiga, panen üles)


Järgmisel laupäeval, 22. mail toimub Tallinna Lauluväljakul SEB XXIII MAIJOOKS!

Eesti suurimal õrnema soo jooksuüritusel on võimalik osaleda 7 km distantsil, mille võib läbida joostes, käies või kepikõndi tehes. Lastele toimuvad Haribo lastejooksud. Üritusele ootame ka mehi, sest avatud on meeleoluka programmiga Viking Line meestehoid. Peale jooksu esineb kõigile superstaar Ott Lepland.

Juhul, kui Sa ei ole veel kirjas, tee seda kindlasti, sest soodusregistreerimine kestab kuni reedeni 14.05.
Kui oled juba registreeritud, leiad end stardiprotokollist http://www.jooks.ee/

Kõik lõpetajad saavad Viking Linelt päevakruiisi Helsingisse ja kingitusi paljudelt teistelt koostööpartneritelt!

SEB Maijooksu ametlik lennupartner Estonian Air lennutab ühe õnneliku maijooksja Pariisi, Milanosse või Londonisse. Auhinna võitja loositakse võistluspäeval Tallinna Lauluväljakul.

kolmapäev, 5. mai 2010

Veel teatri reklaami

Kui juba teatri teemale siin mõned päevad tagasi läksime, siis pean veel reklaamima ka Rakvere teatrit, kus suvelavastustele pakutakse eelmüügi hinnaga pileteid kuni 16.maini 2010.

Minga vaadake ära aasta parima naisnäitleja preemia saanud Ülle Lichtfeldti lavastuses Toatüdrukud.
Mängukava leiad http://rakvereteater.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=26

teisipäev, 4. mai 2010

Viimane kogupere laupäev Kolgakülas

Sel laupäeval kell 15.00 toimub selle hooaja viimane Kogupere laupäev Kolgakülarahvamajas.
Lihakokk õpetab õigesti grillima, meistritoas õpetatakse puidust loomi vestmajapuidule põletamist ning Külakino näitab praegu Tallinna kinodes jooksvat koguperefilmi.
Alustuseks teeme väikse matka Härjakivile.

Selga sobiv riietus ja kaasa taskunuga.

Kaisa Linno
Kolgaküla seltsi tegevjuht
5 239 239

esmaspäev, 3. mai 2010

Tallinna Linnateateatris eelmüük

Kuna meil on varem juttu olnud, et Tallinna Linnateaterisse pole kuidagi võimalik pileteid saada, siis reklaamin siin üht kampaaniat

Vaata http://www.linnateater.ee/et/uudised/861.html
Pileteid saad http://www.piletilevi.ee/est/uudised/?newsID=15018

Ja kui olete näinud etendusi "Nii see on kui teile nii näib", " Kes kardab Virginia Woolfi?" ja "Homme näeme" siis rääkige mulle ka, neid etendusi olen tahtnud näha väga aga juunis pole minust vaatajat. Ja kindlasti minge vaadake "Ma armastasin sakslast" - valusalt ilus etendus.

Panen siia ka ühe lingi, kus näeb, mis Linnateatris toimub;)
http://www.flickr.com/photos/linnateater/with/4455241324/

pühapäev, 2. mai 2010

Pärliheegeldamine tehtud ja ilus käekett olemas!Päikesepaistelisele pühapäevale vaatamata oli rahvamajja kogunenud kenake hulk käsitööhuvilisi. Laudadel heegelniidid ja -nõelad, pärlinõelad ja juhendaja Hereti toodud imeilusad helmed.

Eesmärgiks sai võetud ära õppida türgi nööri heegeldamine. Alustasime helmeste lükkimisega heegelniidile. Iseenesest lihtne ja rahustav tegevus, kuid sellele eelnes väikene eksam - saada üsna jäme (0,8-1) heegelniit imepisikesest pärlinõela peast läbi. Algajamatele tuli appi Heret, sest see oli kõike muud kui lihtne. :)
Kui olime umbes 1,5 m jagu pärleid niidile lükkinud läks alles tõeliselt lõbusaks. Tuli hakata pärliterida türgi nööri tehnikas käeketiks heegeldama. Kuna heegeldamisega olid kohalviibijatel erinevad kogemused, siis tublimad meist said oma kauni mustriga käeketi tooriku kiiresti valmis, algajamatel jäi lõpetamine koduseks tööks. Eriõpet vajasid vasakukäelised, sest kogu asi tuli valmis teha peegelpildis.

Lõpetuseks kinnituste külge panemine ja võiski oma kätetööd imetlema ja kandma hakata.Igatahes läks 3,5 tundi nagu linnutiivul, unustasime tee ja küpsise pausigi tegemata.
Hea, et enne lahkumist mõned kaunid ehted pildile sai püütud.

Suur, suur aitäh meie juhendajale ja loodetavasti kohtume pärliteemadel veelgi.
Piret